Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov
spoločnosti Systemie s. r. o.
so sídlom Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika
IČ 28513177, DIČ CZ28513177 zapísaná v obchodnom registri
pod spisovou značkou C 147064 na registrovom súde v Prahe.

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Systemie sro so sídlom Smetanova 131 , 250 82 Úvaly, IČ 28513177, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 147064 na registrovom súde v Prahe. (Ďalej len: „správca“).

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje správcu
adresa: Smetanova 131, Úvaly, Česká republika
internetové stránky: www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
telefón: +420 722241426
email: predaj@tropiko.sk

Osobné údaje
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorá je záujemcom alebo kupujúcim (ďalej „záujemcov“).
Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, lokačné údaje).

Spracovanie osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu záujemca poskytol alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia objednávky.
Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Vybavenie objednávky záujemcu.
 • Zasielanie obchodných oznámení a marketingové aktivity.

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

 • Plnenie zmluvy medzi záujemcom (kupujúcim) a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • Súhlas záujemcov so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť.

Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním poskytuje záujemcov svoj výslovný súhlas.

Správca uchováva osobné údaje:

 • Po dobu nutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
 • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 20 rokov.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje zlikviduje.

Príjemcovia osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktoré sa podieľajú na dodanie tovaru a služieb (dopravcu), realizáciu platieb, zaisťujú prevádzkovanie e-shopu a marketingové služby.

Správca neodovzdáva osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.

Práva záujemcov
Za podmienok stanovených v GDPR má záujemcu:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, a obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • Právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolať súhlas písomne ​​alebo elektronicky na adrese správcu.
 • Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že bolo porušené právo na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov
Správca prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dát a listín.
K osobným údajom majú prístup iba oprávnené osoby správcu.

Záverečné ustanovenia
Záujemca vyjadruje súhlas s týmito podmienkami objednaním tovaru alebo služieb.