Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti Systemia s. r. o.
so sídlom Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika
IČ 28513177, DIČ CZ28513177 zapísaná v obchodnom registri
pod spisovou značkou C 147064 na registrovom súde v Prahe.

Obchodné podmienky predávajúceho upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy na diaľku, na internetových stránkach, emailom alebo telefonicky medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (spotrebiteľ, kupujúci) mimo podnikateľskú činnosť kupujúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho
Systemie s. R. O., IČO 28513177, DIČ CZ28513177 (platca DPH)
adresa: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika
internetové stránky: www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
telefón: +420 722241426
email: predaj@tropiko.sk

Kúpna zmluva
Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaní riadne vyplneného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho.
Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky kupujúcemu. Predávajúci môže overiť platnosť objednávky telefonicky. Predávajúci informuje kupujúceho (emailom, telefonicky) o termíne vybavenia objednávky. Potvrdením (akceptáciou) objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na internetových stránkach predávajúceho sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na tento tovar.
Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke.

Cena
Cena je vždy uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) platné na území Slovenskej republiky. Spotrebiteľ, ktorý je platiteľ DPH z krajín EÚ, požiada predávajúceho o úpravu ceny individuálne v objednávke alebo emailom. Cena uvedená v ponuke zostáva v platnosti po dobu uvedenú na internetových stránkach predávajúceho alebo potvrdením vybavenie objednávky (s uvedením termínu doručenia). Celkovú cenu tvorí cena výrobkov, služieb, bankové poplatky a cena dopravy uvedená na internetových stránkach predávajúceho.
Cenu podľa kúpnej zmluvy možno uhradiť: bankovým prevodom, systémom PayPal, na dobierku alebo v hotovosti v sídle spoločnosti.
Daňový doklad je kupujúcemu vystavený po uhradení kúpnej ceny.
V prípade zálohovej platby je tovar odoslaný po prijatí platby od kupujúceho. V prípade platby pri doručení (dobierkou) je tovar odoslaný najneskôr druhý pracovný deň po potvrdení (akceptácii) objednávky. U tovaru alebo služieb zhotovených na zákazku je o termíne odoslaní zákazník informovaný.

Dodanie
Predávajúci dodá objednaný tovar spotrebiteľovi prostredníctvom externého dopravcu (Slovenská pošta, Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker, …). Doba doručenia v Českej republike je najdlhšie 2 pracovné dni od potvrdenia (akceptácie) objednávky, v krajinách EÚ približne 5 pracovných dní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a všetky závady oznámiť prepravcovi a fotograficky zdokumentovať. Na neskoršiu reklamáciu zásielky nebude braný ohľad.
Daňový doklad predávajúci zasiela elektronicky emailom. Predávajúci môže elektronicky zaslať návod alebo ďalšie informácie k produktu (montážne video, …).
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru, ide o tovar sezónneho charakteru alebo pri doručení hrozí poškodenie vplyvom klimatických podmienok (mráz).

Práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu firmy alebo elektronicky emailom. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 2 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu predávajúceho nepoškodený a bez známok používania (neopotrebovaný), najlepšie v pôvodnom obale. Postup vrátenia tovaru možno s predávajúcim vopred dohodnúť emailom. Spolu s vráteným tovarom kupujúci zašle kópiu dokladu o prevzatí, daňový doklad alebo objednávku a údaje pre vrátenie platby – bankové spojenie. Predávajúci má 10 dní na vybavenie odstúpenia od zmluvy.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Predávajúci škodu započíta proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Reklamácia
V prípade reklamácie tovaru kupujúci kontaktuje predávajúceho a dojedná s ním postup vybavenia reklamácie. Reklamácie sa vybavujú na adrese predávajúceho alebo priamo u výrobcu.

Ochrana osobných údajov
Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi získanými pri obchodnej činnosti sa riadi Podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti Systemia s. r. o. v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade sporu je rozhodujúca slovenská jazyková verzia obchodných podmienok. Spory sú riešené na území Slovenskej republiky, v českom jazyku.
Záväznú verzií obchodných podmienok je česká jazyková verzia. Prípadné spory sa riešia na území Slovenskej republiky podľa českého práva.

 

Obchodní podmínky

společnosti Systemia s. r. o.
se sídlem Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
IČ 28513177, DIČ  CZ28513177 zapsaná v obchodním rejstříku
pod spisovou značkou C 147064 u rejstříkového soudu v Praze.

Obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané na dálku na internetových stránkách, emailem nebo telefonicky mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (spotřebitel, kupující) mimo podnikatelskou činnost kupujícího.

Kontaktní údaje prodávajícího
Systemia s. r. o., IČ 28513177, DIČ  CZ28513177 (plátce DPH)
adresa: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika
internetové stránky: www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
telefon: +420 722241426
email: prodej@tropiko.cz, sale@tropiko.eu

Kupní smlouva
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně prodávající a na druhé straně spotřebitel. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslání řádně vyplněného poptávkového formuláře umístěného na internetové stránce prodávajícího.
Prodávající potvrzuje přijetí objednávky kupujícímu. Prodávající může ověřit platnost objednávky telefonicky. Prodávající informuje kupujícího (emailem, telefonicky) o termínu vyřízení objednávky. Potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na internetových stránkách prodávajícího jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

Cena
Cena je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) platné na území České republiky. Spotřebitel, který je plátce DPH ze zemí EU, požádá prodávajícího o úpravu ceny individuálně v objednávce nebo emailem. Cena uvedená v nabídce zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího nebo potvrzením vyřízení objednávky (s uvedením termínu doručení). Celkovou cenu tvoří cena výrobků, služeb, bankovní poplatky a cena dopravy uvedená na internetových stránkách prodávajícího.
Cenu dle kupní smlouvy lze uhradit: bankovním převodem, systémem PayPal, na dobírku nebo hotově v sídle společnosti.
Daňový doklad je kupujícímu vystaven po uhrazení kupní ceny.
V případě zálohové platby je zboží odesláno po přijetí platby od kupujícího. V případě platby při doručení (dobírkou) je zboží odesláno nejpozději druhý pracovní den po potvrzení (akceptaci) objednávky. U zboží nebo služeb zhotovených na zakázku je o termínu odeslání zákazník informován.

Dodání
Prodávající dodá objednané zboží spotřebiteli prostřednictvím externího dopravce (Česká pošta,  Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker,…). Doba doručení v České republice je nejdéle 2 pracovní dny od potvrzení (akceptace) objednávky, v zemích EU přibližně 5 pracovních dnů. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a všechny závady oznámit přepravci a fotograficky zdokumentovat. Na pozdější reklamaci zásilky nebude brán zřetel.
Daňový doklad prodávající zasílá elektronicky emailem. Prodávající může elektronicky zaslat návod nebo další informace k výrobku (montážní video,…).
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží, jde o zboží sezónního charakteru nebo při doručení hrozí poškození vlivem klimatických podmínek (mráz).

Práva na odstoupení od kupní smlouvy
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu firmy nebo elektronicky emailem. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Spotřebitel vrátí zboží na adresu prodávajícího nepoškozené a bez známek používání (neopotřebené), nejlépe v původním obalu. Postup vrácení zboží lze s prodávajícím předem dojednat emailem. Spolu s vráceným zbožím kupující zašle kopii dokladu o převzetí, daňový doklad nebo objednávku a údaje pro vrácení platby – bankovní spojení. Prodávající má 10 dnů na vyřízení odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
Pokud je vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Prodávající škodu započítá proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Reklamace
V případě reklamace zboží kupující kontaktuje prodávajícího a dojedná s ním postup vyřízení reklamace. Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího nebo přímo u výrobce.

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji získanými při obchodní činnosti se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Systemia s.r.o. ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. V případě sporu je rozhodující česká jazyková verze obchodních podmínek. Spory jsou řešeny na území České republiky, v českém jazyce podle českého práva.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.